Käyttöehdot

 

Käyttämällä Dixun palvelua asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

 

1 Käyttöehtojen osapuolet ja ehtojen soveltaminen

Palveluntarjoaja: Dixu
y-tunnus: 2880878-1,
osoite: Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
jäljempänä ”Dixu”

1.2 Dixu tarjoaa käyttäjille, jäljempänä yhteisesti ”asiakas” tai asiayhteydestä riippuen ”myyjä” tai ”ostaja”, asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen omatoimiseen myymiseen ja ostamiseen tarkoitetun palvelualustan, jäljempänä ”palvelu”, jossa nämä käyttöehdot hyväksynyt asiakas voi käyttää palvelua asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen omatoimista myymistä ja ostamista koskevia toiminnallisuuksia Dixun palvelualustan ja siihen liittyvien työkalujen avulla.
Dixun tarjoama palvelu ei ole lain 1075/2000 tarkoittamaa kiinteistövälitystä, eikä Dixu vastaa asiakkaan antamien kohteen tietojen varmistamisesta kiinteistövälityksestä annettujen tietojen mukaisesti.

Dixun tarjoama palvelu ei ole lain 1075/2000 tarkoittamaa kiinteistövälitystä, eikä Dixu vastaa asiakkaan antamien kohteen tietojen varmistamisesta kiinteistövälityksestä annettujen tietojen mukaisesti.

1.3 Asiakkaana voi olla oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö- tai yhteisö. Palvelu on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja suunnattu ensisijaisesti Suomeen.

1.4 Dixu pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja kohdan 12.4 mukaista menettelyä noudattaen.

 

2 Palvelun pääasiallinen sisältö

2.1 Myyjä voi ilmoittaa myytäväksi tarjoamansa asunto-osakkeen tai kiinteistön (jäljempänä ”kohde”) antamalla kohteen tiedot Dixulle palvelun kautta. Myyjälle Dixu:

2.2 Palvelun käyttöä varten myyjä luo itselleen käyttäjätilin tietojen toimittamista ja niiden hallinnoimista varten. Dixu toimittaa asiakkaalle käyttäjätiliin tarvittavan henkilökohtaisen kirjautumistunnuksen, jota käyttämällä myyjä voi muokata palvelua ja vahvistaa palvelussa annettuja tietoja. Kirjautumistunnusta myyjän tulee säilyttää huolellisesti eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Kirjautumistunnuksen katoamisesta tulee heti ilmoittaa Dixun asiakaspalveluun. Asiakas vastaa kirjautumistunnusta käyttämällä tehdyistä toimista, kunnes Dixu on voinut kuolettaa kirjautumistunnuksen. Kuoletetun tai kadonneen kirjautumistunnuksen tilalle Dixu voi toimittaa uuden tunnuksen myyjän yhteystiedoilla.

2.3 Ostaja voi tehdä kohdetta koskevia tiedusteluja ja sitovia tarjouksia myyjälle palvelun kautta.

2.4. Dixu voi muokata palvelun sisältöä ja sen sisältämiä toimintoja. Palvelualustaan voi lisäksi sisältyä käytettäväksi myös muiden palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Muut palveluntarjoajat eivät toimi Dixun alihankkijoina, eikä Dixu vastaa niiden toiminnasta, ellei palvelussa nimenomaisesti toisin mainita.

 

3 Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Myyjä vastaa siitä, että myyjällä on oikeus kohteen myyntiin ja kohdetta koskevan käyttöehtojen mukaisen palvelusopimuksen tekemiseen.

3.2 Myyjä ilmoittaa kohteen tiedot palvelussa. Myyjä vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikein sekä riittävät ja täyttävät voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset vastaavista kohteista tavanomaisesti annettavista tiedoista.

3.3. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ja muokkaamaan välittömästi tietoonsa tulleista muutoksista tai kohdetta koskevista mahdollisista virheellisesti ilmoitetuista tiedoista.

3.4. Myyjä vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että kohdetta koskevat tiedot on annettu virheellisinä tai asiakkaan oikeus myydä kohde puuttuu.

3.5. Ostaja vastaa siitä, että sen tekemä ostotarjous tai vastaava tahdonilmaisu on aito ja sisällöltään oikea, ja että ostaja on kelpoinen ja toimivaltainen tekemään ostotarjouksen.

3.6. Ostaja vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että ostajan tahdonilmaisu ei ole aito tai se on vääränsisältöinen.

 

4 Kohteen kuvauslupa, julkaiseminen ja valtuutus kohdetta koskevien tietojen hankkimiseen

4.1 Myyjä antaa Dixulle oikeuden kuvata kohdetta ja käyttää kuvamateriaalia kohdetta koskevassa ilmoittelussa Dixun kotisivuilla ja muilla verkkosivuilla, kuten esim. Oikotie.fi, Etuovi.com ja Tori.fi. Dixulla on lisäksi oikeus käyttää kuvia myös muissa markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Pinterest ym.) myös kaupanteon jälkeen, ellei myyjä tätä erikseen kiellä. Oikeudet valokuviin kuuluvat Dixulle, ellei niitä erikseen siirretä asiakkaalle. Kuvia ei saa käyttää muutoin kuin palvelussa tai kohteen kauppaa varten, ellei oikeutta kuviin ole siirretty asiakkaalle.

4.2 Ilmoittamalla kohteen myyntiin palvelussa, myyjä valtuuttaa Dixun hankkimaan kohdetta koskevat asiakirjat kuten esim. Isännöitsijäntodistuksen, yhtiöjärjestyksen, sähkö-, vesi-, ja energialaskutuksesta sekä mahdollisesti maksamattomista laskuista.

4.2 Dixu voi jättää julkaisematta tai poistaa palvelusta aineiston, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Dixulle tai muille tahoille.

 

5 Kohteen hinnoittelu ja tarjoukset

5.1 Myyjä määrittelee tarjoamansa kohteen velattoman kauppahinnan aina itse. Velaton kauppahinta muodostuu rahana maksettavasta kauppahinnasta ja huoneistoon mahdollisesti kohdistuvasta lainaosuudesta, jonka ostaja ottaa vastatakseen. Huoneistoon kohdistuvan lainaosuuden muuttuessa kauppahinta muuttuu siten, että velaton hinta pysyy samana.

5.2 Dixu Easyssä kohteen esittelyn hoitaa myyjä itse. Dixu Plus -palveluun sisältyy kiinteistövälittäjä yhteistyökumppanimme kautta, jonka kanssa asiakas solmii erikseen toimeksiantosopimuksen.

5.3 Myyjä ja ostaja tunnistautuvat palveluun verkkopankkitunnuksilla tai vastaavilla sähköisen tunnistamisen välineillä ennen tarjouksen tekemistä tai vastauksen antamista.

5.4 Dixu toimittaa asiakkaan kohdetta koskevat ostotarjoukset myyjälle palvelun kautta.

5.5 Myyjä voi hyväksyä tai hylätä tarjouksen tai tehdä ostajalle vastatarjouksen.

5.6 Palvelussa annettu tahdonilmaisu sitoo asiakasta, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi. Dixu voi taltioida tehdyn tarjouksen ja todentaa sen sisällön, tekijän ja tekoajan palvelusta ja luovuttaa tämän tiedon tarjouksen osapuolille.

 

6 Kohteen kauppa ja siihen liittyvät toimet

6.1 Asiakkaat sopivat kaupan toteuttamisesta keskenään. Asiakkaat voivat halutessaan käyttää kaupan toteuttamiseen valitsemaansa välittäjää tai muuta asiamiestä. Dixu ei osallistu välittäjänä kaupan toteuttamiseen.

6.2 Myyjä vastaa kaikista asunto-osakkeen tai kiinteistön siirtoon ja hallinnan luovutukseen liittyvistä myyjälle kuuluvista toimista, kuten hallintaoikeuden siirtämisestä, osakekirjojen asianmukaisesta siirtämisestä
ja niiden toimittamisesta, ostajalle, pankille tai muulle sovitulle taholle.

6.3 Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että kauppa voidaan toteuttaa sovitulla tavalla, ja että kauppahinta maksetaan ja kohde vastaanotetaan sovitulla tavalla.

 

7 Palvelumaksut

7.1. Palvelun käytöstä ja tarjousten tekemisestä Dixu ei peri palvelumaksuja ostajalta.

7.2 Myyjältä Dixulla on oikeus palvelumaksuun tai kohdan 7.5 mukaiseen korvaukseen. Myyjä sitoutuu siihen, että mikäli myyjän tämän sopimuksen mukaisesti tarjoama asunto-osake tai kiinteistö myydään palvelun kautta tai muuten palvelua käyttäneelle ostajalle, Dixu on oikeutettu palvelumaksuun, jonka suuruus riippuu asiakkaan valitseman palvelupaketin hinnasta. Palvelumaksut on mainittu Dixun hinnastossa.

7.3 Dixu veloittaa palvelumaksun 2 osassa. Dixulla on oikeus palvelumaksun 1. osaan (495 €) sen jälkeen, kun asiakkaan myynti-ilmoitus on julkaistu. 2. osa eli loput palvelumaksusta veloitetaan, kun myyjä on hyväksynyt ostotarjouksen tai kun ostaja on hyväksynyt myyjän tekemän vastatarjouksen ja mahdolliset ehdot tarjouksessa ovat täyttyneet.

7.4 Jos hyväksytyn tarjouksen mukainen kauppa jää syntymättä asiakkaasta johtuvasta syystä, on Dixulla on oikeus palvelumaksuun.

7.5 Jos myyjä lopettaa palvelun käytön poistamalla myynti-ilmoituksen tai käyttäjätilin tai myynti-ilmoitus poistetaan palvelusta kohdan 4.2 perusteella on Dixulla oikeus veloittaa Palvelun käytöstä 495 euroa (sis. alv). Maksu veloitetaan, mikäli asiakkaalla on myymättä jäänyt kohde tai kohteita. Maksu on kohde kohtainen.

7.6 Palvelumaksu erääntyy maksettavaksi kaupantekotilaisuudessa. Jos Dixulla on oikeus palkkioon tai kohdan 7.5 mukaiseen korvaukseen, Dixun saatava erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua Dixun lähettämästä laskusta. Viivästyskorko on korkolain mukainen, tällä hetkellä 7 %.

 

8 Palvelun saatavuutta ja käyttöä koskevia ehtoja

8.1 Dixun palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä 24/7. Dixu ei kuitenkaan takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä. Dixu pidättää kuitenkin oikeudet sulkea palvelu tai sen osa tilapäisesti muun muassa huoltotöiden, -päivitysten ynnä muiden vastaavien toimenpiteiden tai muun välttämättömän syyn takia. Dixu pidättää oikeuden lopettaa palvelu tai sen osa tai muuttaa palvelun toiminnallisuuksia ilmoittamalla siitä palvelun käyttäjille. Ilmoitus voidaan tehdä palvelussa tai muulla tavoin asiakkaan yhteystiedoilla.

8.2 Dixu ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista palvelussa tai sen sisällössä.

8.3 Asiakas on velvollinen korvaamaan Dixulle sekä kolmansille mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka aiheutuu asiakkaan lain- tai viranomaismääräysten tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

8.4 Palvelua tulee käyttää palvelua koskevien ohjeiden mukaisella tavalla.

8.5 Asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

 

9 Ylivoimainen este ja vastuunrajoituksia

9.1 Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu sellaisesta ylivoimaisesta esteestä, jota osapuolet eivät kohtuudella voi ennakoida, välttää tai voittaa.

9.2 Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten esim. kaupan peruuntumisen takia saamatta jäänyt tuotto tai vastaava menetys.

9.3 Dixu ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta tai joka ei johdu Dixun tuottamuksesta.

9.4. Dixun korvausvastuun enimmäismäärä mahdollisista palvelun tai sen kautta julkistettujen kohteiden tiedoissa olevista virheistä rajoittuu asiakkaan palvelusta maksaman palkkion määrään ja on kaikissa tapauksissa enintään 1.500 euroa.

 

10 Immateriaalioikeudet

10.1 Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ym. oikeudet kuuluvat Dixulle tai sen alihankkijoille tai muille erikseen nimetyille tahoille.

10.2 Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun sisältämää aineistoa vain kohteita koskevan kaupan valmistelua varten. Palveluun sisältyvää aineistoa ei saa jakaa edelleen.

10.3 Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan palvelussa julkaisema tai tallentama materiaali tai muu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijän-, omistus- tai muita oikeuksia eikä voi aiheuttaa häiriöitä, käyttökatkoksia, vahinkoa tai haittaa Dixulle tai muille palvelun käyttäjille eikä ole loukkaavaa tai lain tai hyvän tavan vastaista.

 

11 Henkilötietojen käsittely

11.1. Dixu voi kerätä ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja siinä laajuudessa kuin palvelun tuottaminen asiakkaalle sitä edellyttää. Dixu kerää tiedot asiakkaalta, myyntikohdetta koskevista yksityisistä tai julkisista viranomaisrekistereistä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ilmenevät Dixun laatimasta tietosuojaselosteesta.

11.2 Dixu ei myynti-ilmoitusta ja myyntiä sekä tarjouksiin liittyviä tietoja lukuun ottamatta luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei palvelun suorittaminen sitä edellytä. Dixu voi käyttää asiakkaan tietoja asiakassuhteen hoitoon, palvelun sisältöä koskevaan ja Dixun palvelujen markkinointiin. Asiakas voi kieltää markkinoinnin ilmoittamalla siitä Dixulle.

11.3 Sopimuksen päätyttyä Dixu poistaa tai anonymisoi henkilötiedot rekisteriselosteen mukaisesti.

11.4. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Dixun rekisteröimät asiakastiedot pyytämällä sitä kirjallisesti Dixulta.

 

12 Sopimuksen voimaantulo ja ehtojen muuttaminen

12.1 Myyjän palvelua koskeva sopimus ja nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun myyjä on luonut palvelun käyttöön tarvittavan käyttäjätilin. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kun myyjän käyttäjätili on voimassa tai kunnes sopimus kohdan 13 mukaisesti päätetään.

12.2 Ostaja hyväksyy sopimuksen ja käyttöehdot itseään sitoviksi silloin, kun ostaja tekee kohdetta koskevan tarjouksen tai tunnistautuu palvelun käyttäjäksi.

12.3. Palvelu tulee myyjän käyttöön, kun kohdassa 2.4 mainittu käyttäjätili on avattu. Palveluun ei liity Kuluttajansuojalain (38/1978) 6-luvun mukaista peruuttamisoikeutta.

12.4 Dixu voi muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla palvelussa uudet korvaavat käyttöehdot. Uudet ehdot tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa tai sähköpostitse. Ehtojen muutoksesta Dixu ilmoittaa asiakkaalle asiakkaan palvelussa antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sovitulla tavalla. Asiakas voi halutessaan vastustaa ehtojen muutosta ja irtisanoa palvelua koskevan sopimuksen kohdan 13 mukaisesti.

12.5 Asiakas voi tallentaa ja tulostaa käyttöehdot itselleen palvelusta tai Dixun kotisivustolta tai pyytää ne Dixun asiakaspalvelusta.

 

13 Sopimuksen irtisanominen, peruuntuminen ja purkaminen

13.1 Myyjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä palvelun kautta tai kirjallisesti Dixulle. Irtisanomisen jälkeen kohteen tiedot poistetaan palvelusta ja markkinointikanavista ilman aiheetonta viivästystä.

13.2 Dixulla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Irtisanomisajan jälkeen Dixu poistaa kohteen tiedot palvelusta ja markkinointikanavista ja poistaa käyttäjätilin.

13.3 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja.

 

14 Asiakaspalvelu ja palvelua koskevat huomautukset ja tiedustelut

14.1 Dixun Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

Osoite: Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 010 384 1010

14.2. Asiakkaan tulee tehdä palvelua tai siinä havaittuja virheitä koskevat huomautukset ja vaatimukset Dixun asiakaspalveluun viipymättä.

 

15 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

15.1. Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

15.2 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

15.3 Kuluttaja-asiakkaan ja Dixun väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kuluttaja-asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

15.4 Yritys- ja yhteisöasiakkaan ja Dixun väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.